مثنوی

مثنوی مولانا جلال الدین رومی

گوش کردن به فایلهای صوتی مثنوی(از آقای حسین آهی)

دفاتر مثنوی بصورت PDF:  فهرست دفاتر .. دفتر اول .. دفتر دوم .. دفتر سوم .. دفتر چهارم .. دفتر پنجم .. دفتر ششم

دفاتر مثنوی از آقای سعید موسوی PDF:  دفتر اول .. دفتر دوم ..دفتر سوم .. دفتر چهارم .. دفتر پنجم .. دفتر ششم