Masnavi Audio

توضیح در باره این فایلهای صوتی

فایلهای صوتی زیر در بسیاری از سایتهای ایرانی موجود میباشد. متاسفانه نام خواننده آن در سایتها ذکر نشده است. یکی از عزیزان خبر دادند که این زحمت را آقا ی حسین آهی کشیده اند. زحمت زیادی کشیده اند و بعنوان قدر دانی از زحمات ایشان فایلهای ایشان را در اختیار علاقه مندان قرار داده ام. روحشان شاد.